O nama

Od 1965. godine, u Reutlingen je povremeno dolazio svećenik iz Stuttgarta kako bi slavio misu na hrvatskom jeziku. Prije osnivanja Hrvatske katoličke misije, svećenici fra Metod Kelava i fra Bernard Vučić iz Stuttgarta, fra Ante Perković s Bodenskog jezera i fra Kruno Vukušić iz Sindelfingena su, u dogovoru s vjernicima, također povremeno dolazili i služili misu.

Hrvatska katolička misija Reutlingen službeno je osnovana u jesen 1971. godine kao jedna od 16 Hrvatskih misija u biskupiji Rottenburg-Stuttgart. Prvo krštenje upisano u Maticu krštenih dogodilo se u crkvi St. Wolfgang u Reutlingenu 13. studenog 1971. Prvi ravnatelj misije bio je vlč. Mirko Makaus (1971.-1980.), svećenik Krčke biskupije, koji je započeo svoju službu u HKM Reutlingen 29. listopada 1971.

Na početku, svete mise su se slavile u Reutlingenu, Metzingenu i Tübingenu nedjeljom i blagdanom, te subotom u Nürtingenu, Mössingenu i Kirchheim/Tecku. U početku 1972., misija je dobila prostorije u Leder Straße 21 u Reutlingenu. Nakon renoviranja, prostorije su blagoslovljene i službeno otvorene 19. ožujka 1973. godine od strane biskupa biskupije Rottenbeurg-Stuttgart, mons. dr. Carla Josepha Leiprechta.

Tijekom vremena, područje djelovanja misije smanjeno je na dekanate Reutlingen, Rottenburg i Zwiefalten radi lakše i učinkovitije pastoralne djelatnosti. Tijekom domovinskog rata, misija je preseljena u nove i prikladnije urede i prostorije u Tübinger Straße 61, koje je blagoslovio referent za strance, prelat Jürgen Adam, 15. ožujka 1992.

Od veljače 1980. do 1989., voditelj misije bio je franjevac konventualac o. Ladislav - Gojko Luburić. Nakon njega, u misiji su djelovali svećenici vlč. Ivica Komadina (od 01. listopada 1989. do 31. prosinca 2010.) i vlč. Marijan Bevanda. Vlč. Marijan Bevanda je umirovljen od 01. kolovoza 2005. i vratio se u domovinu (Mostar).

Nakon njega, vlč. Marko Šutalo, svećenik Trebinjsko-mrkanjske biskupije, dolazi na postdiplomski studij godinu dana kasnije. Od 01. kolovoza 2006. do 2010., vlč. Marko Šutalo služio je kao župni vikar u našoj zajednici Sv. Vinko Paulski u Tübingenu. Nakon završenog studija, vlč. Marko Šutalo se vratio u svoju matičnu biskupiju i nastavio svoju službu.

Nakon njega, vlč. Ivica Zrno (od kolovoza 2010.), svećenik Đakovačko-Osječke nadbiskupije preuzeo je službu u zajednici. Vlč. Ivica Komadina je, nakon imenovanja za delegata Hrvatskih katoličkih zajednica za Njemačku, u siječnju 2011. godine napustio službu župnika HKZ Reutlingen, Metzingen i Tübingen i preselio se u Frankfurt.

Njega je zamijenio vlč. Ante Kutleša (od 01. siječnja 2011.), svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije. U misiji su također djelovale časne sestre milosrdnice Zagrebačke provincije Bezgrješnog začeća: s. Mercedes Domić i s. Mirjana Turković (od 01. rujna 1993. do 1998.), najprije s pola radnog vremena, a zatim s punim radnim vremenom. Od 01. listopada 1998., s. Mirjam Laco iz Riječke provincije Majke dobrog savjeta pridružila se kao pastoralna suradnica.

U sklopu pastoralne skrbi, vjernici iz zajednica se pripremaju za sakramente, organiziraju se različita slavlja i događaji te se pruža pastoralna podrška bolesnima i starijim osobama. Također, postoje razne skupine poput ministranata, zborova, molitvenih zajednica i folklornih skupina koje aktivno sudjeluju u životu zajednica.

Vjernici iz zajednica također sudjeluju u hodočašćima, zajedničkim slavljima s njemačkim vjernicima i humanitarnim akcijama. Tijekom godina, broj vjernika u zajednicama je stalno rastao, a suradnja s domaćom njemačkom Crkvom je dobra.

Vjernici iz zajednica svake godine tradicionalno hodočaste na svetkovinu Presvetog Trojstva u marijansko svetište u Zwiefaltenu, koje se organizira zajedno s drugim zajednicama iz biskupije Rottenburg-Stuttgart. Također, sudjeluju na komemoraciji u Bleiburgu i organiziraju Vukovarski memorijal.

Vjerujemo da će naše zajednice, uz podršku pastoralnih vijećnika i svih vjernika, nastaviti svjedočiti vjeru i čuvati svoj identitet kao što su to činili proteklih preko pedeset godina. Uz rastući broj vjernika, nastojat ćemo i dalje pružati duhovnu podršku i pastoralnu skrb svim vjernicima u našim zajednicama.

Über uns

Seit 1965 kommt gelegentlich ein Priester aus Stuttgart nach Reutlingen, um die Messe auf Kroatisch zu feiern. Vor der offiziellen Gründung der Kroatischen Katholischen Mission kamen auch gelegentlich in Absprache mit den Gläubigen die Priester Pater Metod Kelava und Pater Bernard Vučić aus Stuttgart, Pater Ante Perković vom Bodensee und Pater Kruno Vukušić aus Sindelfingen.

Die Kroatische Katholische Mission Reutlingen wurde im Herbst 1971 offiziell als eine von 16 Kroatischen Missionen im Bistum Rottenburg-Stuttgart gegründet. Die erste Taufe, die in das Taufregister eingetragen wurde, fand in der Kirche St. Wolfgang in Reutlingen am 13. November 1971 statt. Der erste Leiter der Mission war Pfarrer Mirko Makaus (1971-1980), ein Priester aus der Diözese Krk. Seinen Dienst in der Kroatischen Katholischen Mission Reutlingen begann er am 29. Oktober 1971.

Zu Beginn feierte er sonntags und an Feiertagen in Reutlingen, Metzingen und Tübingen sowie samstags in Nürtingen, Mössingen und Kirchheim/Teck. Anfang 1972 erhielt die Mission auch eigene Räumlichkeiten in der Leder Straße 21 in Reutlingen, die nach Renovierungsarbeiten am 19. März 1973 von Bischof Carl Joseph Leiprecht offiziell eingeweiht wurden.

Im Laufe der Zeit wurde das ursprüngliche Missionsgebiet aus pastoralen Gründen auf die Dekanate Reutlingen, Rottenburg und Zwiefalten beschränkt. Während des Heimatkrieges und größerer Aktivitäten wurden neue und angemessenere Büroräume in der Tübinger Straße 61 geweiht und gesegnet, was am 15. März 1992 vom Referenten für Ausländer, Prälat Jürgen Adam, durchgeführt wurde.

Von Februar 1980 bis 1989 war Pater Ladislav-Gojko Luburić, ein Franziskaner-Konventual, der Leiter der Mission. Nach seinem Weggang wirkten die Priester Pfarrer Ivica Komadina (vom 1. Oktober 1989 bis zum 31. Dezember 2010) und Pfarrer Marijan Bevanda in der Mission. Pfarrer Marijan Bevanda ging am 1. August 2005 in den Ruhestand und kehrte in seine Heimat (Mostar) zurück.

Ein Jahr später kam Pfarrer Marko Šutalo, ein Priester der Diözese Trebinje-Mrkan, für ein Postgraduiertenstudium. Von August 2006 bis 2010 wurde er als Pfarrvikar in unserer Gemeinde St. Vinzenz von Paul in Tübingen eingesetzt. Nach Abschluss seines Studiums kehrte Pfarrer Marko Šutalo in seine Heimatdiözese zurück, wo er weiterhin tätig ist.

Nach ihm übernahm Pfarrer Ivica Zrno (ab August 2010), ein Priester der Erzdiözese Đakovo-Osijek, den Dienst in der Gemeinde. Pfarrer Ivica Komadina verließ im Januar 2011 nach seiner Ernennung zum Delegierten der Kroatischen Katholischen Gemeinschaften für Deutschland den Dienst als Pfarrer der Kroatischen Katholischen Mission Reutlingen, Metzingen und Tübingen und zog nach Frankfurt.

Ihm folgte Pfarrer Ante Kutleša (ab dem 1. Januar 2011), ein Priester der Diözese Mostar-Duvno. Als pastorale Mitarbeiterinnen wirkten in der Mission die Barmherzigen Schwestern der Zagreber Provinz Unbefleckte Empfängnis: Sr. Mercedes Domić und Sr. Mirjana Turković (vom 1. September 1993 bis 1998), zunächst in Teilzeit und später in Vollzeit. Seit dem 1. Oktober 1998 arbeitet Sr. Mirjam Laco von der Rijeka-Provinz der Mütter des Guten Rates als pastorale Mitarbeiterin.

Im Rahmen der pastoralen Betreuung bereiten sich die Gläubigen in den Gemeinden auf Sakramente vor, es werden verschiedene Feiern und Veranstaltungen organisiert und es wird pastorale Unterstützung für Kranke und ältere Menschen angeboten. Darüber hinaus gibt es verschiedene Gruppen wie Ministranten, Chöre, Gebetsgemeinschaften und Folkloregruppen, die aktiv am Gemeindeleben teilnehmen.

Die Gläubigen aus den Gemeinden nehmen auch an Wallfahrten, gemeinsamen Feiern mit deutschen Gläubigen und humanitären Aktionen teil. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Gläubigen in unseren Gemeinden aufgrund des Beitritts Kroatiens zur EU stetig gewachsen. Das pastorale Personal befindet sich teilweise am Anfang seiner seelsorglichen Arbeit, ähnlich wie in den ersten Jahren der Migration.

Wir glauben, dass alle drei unserer Gemeinden mit der umfassenden Unterstützung der Pastoralräte und aller engagierten Gläubigen weiterhin ihren Glauben im Gemeinschaft mit der örtlichen Kirche bezeugen und dabei ihre Identität bewahren werden, so wie sie es in den letzten über fünfzig Jahren treu getan haben.